Giỏ hàng

Điều khoản sử dụng

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG WEBSITE AP24H.VN


Đọc kỹ các thời hạn và điều khoản sử dụng (“Các thời hạn và điều khoản”) kỹ trước khi truy cập vào website. Nếu muốn truy cập vào website, bạn phải chấp nhận các thời hạn và điều khoản mà không có sự hạn chế hoặc ngoại lệ nào. Bất kỳ khi nào bạn truy cập vào website, bạn đã coi như chấp nhận các giới hạn và điều khoản. Công ty TNHH Newfolder Việt Nam (“AP24H.VN”) là công ty duy nhất và toàn quyền xem xét và có thể báo trước hoặc không báo trước các thay đổi, chỉnh sửa, thêm và xóa bỏ các giới hạn và điều khoản bất kỳ lúc nào bằng cách cập nhật nội dung của trang web này. Do đó, khi truy cập vào trang web này, bạn nên kiểm tra các thời hạn và điều khoản sử dụng một cách cẩn thận. Website này được liên kết với các trang web khác, các site mà được AP24H.VN điều hành hoặc là hội viên (“AP24H.VN Site”). Đối với các giới hạn và điều khoản, khi truy cập vào các trang web của AP24H.VN phải tuân theo các giới hạn và điều khoản như đối với trang web của AP24H.VN. Trong trường hợp có bất kỳ giới hạn, điều khoản hoặc thông báo nào chứa trong Các giới hạn và điều khoản đã quy định đối lập với các giới hạn và điều khoản của trang web AP24H.VN, thì các giới hạn và điều khoản đó sẽ phải tuân theo các giới hạn và điều khoản của trang web AP24H.VN.

Giới hạn sử dụng


Tất cả nội dung, tài nguyên trên trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền, và các luật lệ áp dụng với từng quốc gia trên thế giới, và điều khoản hiệp ước. Ngoại trừ mục đích sử dụng cá nhân hoặc sử dụng nội bộ không mang tính thương mại, bạn không được phép sử dụng (tất cả, không hạn chế, sao chép, chỉnh sửa, tái sử dụng toàn bộ các phần, tải dữ liệu, truyền dữ liệu, phân phối, đăng ký, bán, xuất bản) bất kỳ tài nguyên nào của trang web, mà không được sự đồng ý của AP24H.VN. Tất cả các phần mềm sẵn có ở trên website (“Software”) thuộc bản quyền của người sở hữu phần mềm và được bảo vệ bởi luật bản quyền và các luật lệ áp dụng cho từng quốc gia trên toàn thế giới cũng như các điều khoản hiệp ước liên quan. Việc sử dụng phần mềm này phải tuân theo các giới hạn và điều khoản trong thỏa ước bản quyền người dùng giữa người sở hữu phần mềm và người dùng cuối

Thương hiệu  “AP24H.VN” và tên các sản phẩm, tên các dịch vụ hoặc logo thương hiệu AP24H.VN được sử dụng, trích dẫn và tham chiếu trên website là các tên thương mại hoặc tên thương mại đã được đăng ký của AP24H.VN, hoặc bất kỳ các chi nhánh nào khác. Các tên sản phẩm khác hoặc tên các công ty khác sử dụng trong website thuộc sở hữu của các chủ sở hữu tương ứng.Không có tài nguyên nào ở trên trang web “AP24H.VN” được hiểu là cho, tặng, công khai, ngăn cấm hay các hành vi khác, bất kỳ việc đăng ký hoặc quyền sử dụng bất kỳ nhãn hiệu thương mại nào trên trang web này phải được sự cho phép của AP24H.VN hoặc trong trường hợp có bên sở hữu thứ ba của thương hiệu có liên quan

Các hành vi bị cấm:

   1. Vi phạm quyền pháp lý (Bao gồm quyền sở hữu thông tin cá nhân và thông tin công khai)
   2. Gây ra bất kỳ thiệt hại hoặc bất lợi đối với người khác
   3. Gây rối loạn trật tự công cộng
   4. .Các hành vi tội ác
   5. Đăng tải hoặc phát tán bất kỳ thông tin bí mật cá nhân của bên thứ ba mà không được sự đồng ỳ của bên thứ ba đó
   6. Sử dụng Trang web này vì mục đích thương mại
   7. Nói xấu, hạ nhục, phỉ báng những người khác.
   8. Đăng tải các file chứa đựng virut, các file lỗi có thể gây ra hư hại cho hoạt động của máy tính người khác
   9. Các hành vi khác vi phạm pháp luật hoặc bị cấm
  10. Các hành vi mà AP24H.VN thấy là không đúng